институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

У кишені кожного з нас завжди є дріб язок - купка різних монет А чи багато ви знаете про ці такі звичні для людини металеві кружечки історії яких нара

Предмет: Українська мова
Вид работы: Переказ
План работытак

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Проективна методика «Будинок-дерево-людина» та особливості її інтерпретації»

ВСТУП Дослідження внутрішнього світу людини є проблемою, яка завжди була актуальною. Протягом розвитку психологічної науки можна виокремити багато методів, якими досліджувалася людська особистість: інтроспекція, тести, особистісні опитувальники, бесіди і спостереження. Значний внесок для вивчення найпотаємніших бажань та потягів людини зробив фрейдизм, неофрейдизм і гуманістична психологія. Проективні методики – ще одна можливість оцінити психологію людини. Поняття проекції вперше було застосовано Л. Франком у 1939 році, і з цього часу проективні методики починають займати чільне місце у психодіагностиці. Одним із проективних методів є тест "Будинок – людина – дерево", який оцінює багато різних психологічних властивостей і якостей людини, деякі її прагнення, бажання і потяги.

Гуманістичний напрям і його значення в розвитку сучасної психологічної допомоги

Вступ 3 1. РОЗРОБКА ПОСТУЛАТІВ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В ПРАЦЯХ ЇЇ ГОЛОВНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ 4 2. ПОНЯТТЯ «САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ» І «САМОРЕАЛІЗАЦІЯ» ЯК ФАКТОРИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 9 Висновки 13 Література 14 Вступ Психологічне вивчення людини завжди наштовхувалося на значні ускладнення, які були викликані складністю предмета дослідження. В історії психології можна виокремити багато різних напрямів і поглядів на розуміння сутності людини, психологічних аспектів її діяльності та існування. В середині ХХ століття, нова на той час, гуманістична психологія в якості "третьої сили" протиставила себе біхевіоризму і фрейдизму, які робили головний акцент на залежності особистості від її минулого. Гуманістична психологія, навпаки, стверджувала націленість людини на майбутнє, можливість реалізації нею своїх потенцій незалежно від "тягаря минулого". Гуманістична психологія постала як напрям в психології, який визнає своїм головним предметом особистість як унікальну цілісну систему, що уявляє собою "відкриту можливість" самоактуалізації людини. Її положення повинні були відіграти важливої ролі в практиці навчання і виховання людини, в практиці надання їй психологічної допомоги.

Проблема обмеження прав людини

Вступ 3 1. Поняття та зміст прав людини 5 2. Взаємозв’язок прав людини і громадянина 10 3. Обов’язок як обмеження прав людини 18 4. Проблема мети обмеження прав людини 19 5. Сучасні підходи до проблеми меж обмежень прав і свобод людини в умовах особливих правових режимів 23 Висновок 27 Список використаної літератури 30

Релігія в житті людини

Вступ 3 1. РЕЛІГІЙНИЙ ДОСВІД: ЙОГО СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИЯВИ. ТЕОЛОГІЧНЕ І ОСОБИСТЕ УЯВЛЕННЯ ПРО БОГА. 4 2. ВІРА ЯК ПОЧУТТЯ І ПОТРЕБА ЛЮДИНИ. РЕЛІГІЙНИЙ ФАНАТИЗМ. 7 3.СМИСЛО-ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ ВІРУЮЧОЇ ЛЮДИНИ. 8 4. РЕЛІГІЙНИЙ АСКЕТИЗМ 11 Висновки 13 Література 14 Вступ Протягом довгого часу продовжуються спроби з'ясувати, що ж являє собою релігія. Її суттєві характеристики набули форму спеціальної галузі знання – релігієзнавства. Релігієзнавство вивчає процес виникнення, функціонування та розвитку релігії, її побудови та різні компоненти, численні виявлення релігії в історії суспільства та у сучасну епоху, взаємозв'язок та взаємодію з іншими галузями культури. Особливо важливим є дослідження значення релігії у житті окремої людини, конкретних суспільств та суспільства взагалі. В історії людства неодноразово виникали спроби довести як корисність релігії для людини, так і її шкідливий вплив на її свідомість і навіть на фізичне існування і життя. До сих пір релігія залишається особливою формою світогляду, яка існує і продовжує існувати незалежно від того, які думки складаються щодо неї у мислителів різних часів і народів. Надприродне і потойбічне поки що не можливо осягнути за допомогою наукових, раціональних способів пізнання. Але інтуїтивно людина усвідомлює, що зв’язок з "тим" світом є, і це надихає людину не тільки на активне вивчення релігійних феноменів, а й на шанобливе ставлення до релігії в цілому.

ПРАВА ЛЮДИНИ. ЗАГАЛЬНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

З М І С Т: Вступ.................................................................................................................... 3 1. Взаємозв’язок людини та права.................................................................... 5 2. Історія ідеї прав людини............................................................................... 8 3. Поняття права людини.................................................................................. 13 4. Основні права людини і громадянина......................................................... 18 4.1. Класифікація прав людини......................................................................... 19 4.2. Міжнародні стандарти в галузі прав людини........................................... 25 5. Система обов’язків людини та громадянина............................................ 27 6. Система гарантій прав людини та громадянина....................................... 31 7. Соціально – правовий механізм прав людини.......................................... 34 8. Міжнародний захист прав людини............................................................. 37 Висновки.............................................................................................................. 39 Перелік використаних джерел........................................................................... 41

Права та свободи людини (питання на іспит)

Зміст 1. Поняття "прав", "свобод", "обов'язків" людини і громадянина в різні історичні епохи 5 2. Місце та роль прав, свобод і обов'язків у співвідношенні людини та держави 6 3. Декларація прав людини і громадянина 1789 p.: загальна характеристика 7 4. Гуманістичні засади визначення людини і громадянина 8 5. Особливості визначення прав людини і громадянина в пам'ятках історії Стародавньої України 8 6. Філософсько-правовий розвиток прав і свобод у працях С. Оріховського. Г.Сковороди. Кирило-Мефодіївського братства, "Громади" М. Грушевського. Конституції П.Орлика та ін. 10 7. Розуміння прав, свобод та обов'язків в епоху середньовіччя. Відродження та Нового часу 12 8. Сучасні правові концепції щодо прав, свобод, обов'язків людини і громадянина та їх втілення в життя суспільства 12 9. Поняття та елементи правового статусу людини і громадянина в Україні 15 10. Поняття громадянства України 15 11. Поняття та ознаки правового статусу іноземців в Україні 16 12. Правове становище осіб без громадянства 17 13. Правовий статус біженців 18 14. Конституційне закріплення прав і свобод людини та громадянина 18 15. Конституційна система права і свобод людини та громадянина 21 16. Природні права людини і набуті права людини й громадянина 22 17. Свобода людини як юридична категорія 22 18. Права людини і права громадянина 23 19. Системність закріплення прав і свобод людини та громадянина 24 20. Принципи правового статусу людини і громадянина 25 21. Принцип свободи і рівності усіх людей у своїй гідності та правах 25 22. Принцип невідчужуваності та непорушності прав і свобод 26 23. Принцип рівноправності людей 26 24. Принцип невичерпності прав і свобод 27 25. Принцип, відповідно до якого вільний розвиток кожною людиною своєї особистості не може бути необмежений 27 26. Принцип рівності громадян у своїх правах і обов'язках та загальної рівності перед законом 27 27. Особисті права та свободи 28 28. Політичні права і свободи 29 29. Економічні права і свободи 29 30. Соціальні права і свободи 30 31. Культурні права і свободи 31 32. Поняття та ознаки конституційно-правового механізму реалізації прав і свобод людини та громадянина 32 33. Структурні складові конституційно-правового механізму реалізації прав і свобод людини та громадянина 33 34. Гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина (політичні, економічні, ідеологічні) 34 35. Політичні гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина 34 36. Економічні гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина 34 37. Ідеологічні гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина 35 38. Юридичні гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина 36 39. Гарантованість конституційних прав і свобод та неможливість їх скасування 36 40. Збереження громадянства за будь-яких обставин і можливість змінити громадянство 37 41. Гарантування прав, свобод і обов'язків іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах 37 42. Гарантування судового захисту прав і свобод людини та громадянина 38 43. Право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди 40 44. Право кожного знати свої права і обов'язки 41 45. Принцип, згідно з яким закони та інші нормативно-правові акти (укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази і рішення міністерств) не мають зворотної дії в часі 42 46. Право на правову допомогу 43 47. Конституційна гарантія, згідно з якою ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази 43 48. Положення, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне те саме правопорушення 44 49. Презумпція невинності 46 50. Гарантоване державою право особи не нести відповідальність за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом 48 51. Право підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного на захист 50 52. Статус засудженого, який користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень визначених законом і встановлених вироком суду 50 53. Необмеженість конституційних прав і свобод людини та громадянина, крім випадків, передбачених Конституцією України 51 54. Поняття та ознаки конституційних обов'язків людини і громадянина. Об'єктивність обов'язку 52 55. Єдність прав, свобод та обов'язків 53 56. Конституційний обов'язок громадян України захищати свою Вітчизну. Її незалежність і територіальну цілісність, шанувати її державні символи 54 57. Конституційний обов'язок кожного члена суспільства не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки 55 58. Обов'язок кожного члена суспільства сплачувати податки та збори в порядку і розмірах, встановлених законом 57 59. Обов'язок кожного - неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей 59

РЕЛІГІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ

Вступ 3 1. ПСИХОЛОГІЧНІ КОРІННЯ РЕЛІГІЇ І РЕЛІГІЙНОСТІ. РЕЛІГІЙНІ ПЕРЕЖИВАННЯ 4 2. РЕЛІГІЙНИЙ ДОСВІД І ЙОГО ТИПИ 7 3. РЕЛІГІЙНА ВІРА: ПРИРОДА, ВИЯВИ, СТРУКТУРА 11 4. ПСИХОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ РЕЛІГІЇ. РЕЛІГІЯ І ДУХОВНЕ ЗДОРОВ'Я ОСОБИ І НАРОДУ 13 Висновки 15 Література 16 Вступ Протягом довгого часу продовжуються спроби з'ясувати, що ж являє собою релігія. Її суттєві характеристики набули форму спеціальної галузі знання – релігієзнавства. Релігієзнавство вивчає процес виникнення, функціонування та розвитку релігії, її побудови та різні компоненти, численні виявлення релігії в історії суспільства та у сучасну епоху, взаємозв'язок та взаємодію з іншими галузями культури. Особливо важливим є дослідження значення релігії у житті окремої людини, конкретних суспільств та суспільства взагалі. В історії людства неодноразово виникали спроби довести як корисність релігії для людини, так і її шкідливий вплив на її свідомість і навіть на фізичне існування і життя. До сих пір релігія залишається особливою формою світогляду, яка існує і продовжує існувати незалежно від того, які думки складаються щодо неї у мислителів різних часів і народів. Надприродне і потойбічне поки що не можливо осягнути за допомогою наукових, раціональних способів пізнання. Але інтуїтивно людина усвідомлює, що зв’язок з "тим" світом є, і це надихає людину не тільки на активне вивчення релігійних феноменів, а й на шанобливе ставлення до релігії в цілому. Висновки Релігія в житті людини займає значне місце. Вона формує його світогляд, пояснює зі своєї точки зору всі явища, що відбуваються навколо неї. Релігія здатна, на відміну від інших світоглядних утворень, пояснювати все, що є у Всесвіті, показуючи певні зв’язки між реальним і надприроднім, потойбічним. Релігія формує духовність людини, вона зобов’язує його до певного образу життя, вимагає високих морально-етичних якостей, які є практично однаковими майже в усіх релігіях світу. Під впливом релігійних переконань індивід скоює відповідні вчинки, які, часом вимагають від нього значних фізичних і моральних зусиль і навіть самопожертви. Не зважаючи на це людина знаходить заспокоєння в релігії. Сутність людського індивіда завжди вимагає наявності певної підтримки, хоч би вона була і ілюзорної. Досвід історичного розвитку підтверджує, що таку підтримку людина завжди находила і продовжує знаходити. Релігія є універсальним духовним явищем в житті суспільства, що об'єднує за допомогою догматів, моральних і духовних цінностей певні верстви населення у ієрархічно побудовані церковні організації, протиставляє за чітко визначеними конфесійними ознаками різні угруповання віруючих і в контексті сучасних соціальних реформ може сприяти консолідації різних громад віруючих у їхній боротьбі проти негативних соціальних відхилень і явищ, виконувати інші функції.

Контрольная робота о великой Болгарии на реке Дон

1.Что вы знаете о великой Болгарии на реке Дон 2.Какую роль в истории Болгарии сыграли просветители Кирилл и Мефодий 3.Что вы знаете об Апрельском восстании в 1876 году в Болгарии 4.Почему день 3 Марта отмечается как болгарский национальный праздник. 5.Когда и как Болгария окончательно получила свою независимость 6.Дайте характеристику сотрудничества между Украиной и Болгарией на современном этапе.

Біоритми

Вступ 3 1. Поняття та сутність біологічних ритмів людини. 4 2. Біологічні ритми як система адаптацій. 6 3. Теорія „трьох біоритмів”. 10 Висновки 13 Література 14 Вступ Інтерес до біологічних ритмів людина проявляла, напевно, протягом усієї своєї історії. Періодичність сну і неспання, зміна рослинності у різні часи року, сезонні міграції птахів і тварин, життя яких знаходилось у прямій залежності від явищ оточуючої природи, не могли не привернути увагу дослідників. Поступово накопичувалися емпіричні знання про періодичність у живій та неживій природі і про причини, що її обумовлюють. Ще два з половиною тисячоліття тому давньогрецький поет Архілог писав: "Пізнай, який ритм володіє людьми." І люди накопичували ці знання й робили спроби знайти причинно-наслідкові зв'язки між процесами в неживій природі, що повторюються, та долею людини. Стародавні мислителі робили спроби пояснити взаємозв'язок між змінами у неживій природі і процесами, що протікають у біологічних системах. Їхні погляди, з позиції сучасної науки, є наївними, але сутність їх залишається правильною. Вона зводиться до того, що жива і нежива природа на Землі являє собою одне нероздільне ціле і що ритмічність у живій природі породжена силами неживої. Сучасні науковці продовжують досліджувати біоритмічну діяльність усіх живих організмів, в тому числі і людини. Результати їх праці надають значної користі в вивченні такого складного біосоціопсихічного явища як людська істота. Висновки Під біоритмами слід розуміти регулярні кількісні та якісні зміни життєвих процесів у організмі на всіх рівнях життя. Біоритмічний характер діяльності функціональних систем організму притаманний всім живим істотам. Стан здоров’я та працездатність людини багато в чому залежить від того, наскільки режим праці і відпочинку відповідає її індивідуальним біоритмам. Їхній характер завжди індивідуальний. Без біоритмів неможлива нормальна взаємодія систем організму. Тому по них можна судити про його загальний стан. Якщо біоритм порушується, виходить з ладу, починається патологія. З цього випливає корисність знань щодо власних біоритмів людини при її лікуванні, поверненні функціональних спроможностей. Самопочуття людини багато в чому залежить від того, наскільки режим праці і відпочинку відповідає її індивідуальним біоритмам. Сьогодні становиться все більш зрозумілим, що однією з основних причин хвороб і невдач у природному оздоровленні організму є непогодженість життя людини з природними ритмами – водіями функцій організму. В сучасній науці є декілька підходів до визначення сутності та періодичності коливань в організмі живих істот, але незаперечним залишається той факт, що ця періодичність дійсно має місце і, крім того, здійснює величезний вплив на всю життєдіяльність організму.

Природа та сутність релігії. Особливості релігійної свідомості

Вступ 3 1. Релігія як одна з форм духовного життя людства. Особливості релігійної свідомості. 4 2. Релігійна психологія та релігійна ідеологія. 6 3. Поняття „надприродного”. Різні концепції розуміння Бога. 7 4. Феномен релігійної віри та релігійного досвіду. Релігійний світогляд. 10 Висновки 15 Література 16 Вступ Протягом довгого часу продовжуються спроби з'ясувати, що ж являє собою релігія. Її суттєві характеристики набули форму спеціальної галузі знання – релігієзнавства. Релігієзнавство вивчає процес виникнення, функціонування та розвитку релігії, її побудови та різні компоненти, численні виявлення релігії в історії суспільства та у сучасну епоху, взаємозв'язок та взаємодію з іншими галузями культури. Особливо важливим є дослідження значення релігії у житті окремої людини, конкретних суспільств та суспільства взагалі. В історії людства неодноразово виникали спроби довести як корисність релігії для людини, так і її шкідливий вплив на її свідомість і навіть на фізичне існування і життя. До сих пір релігія залишається особливою формою світогляду, яка існує і продовжує існувати незалежно від того, які думки складаються щодо неї у мислителів різних часів і народів. Надприродне і потойбічне поки що не можливо осягнути за допомогою наукових, раціональних способів пізнання. Але інтуїтивно людина усвідомлює, що зв’язок з "тим" світом є, і це надихає людину не тільки на активне вивчення релігійних феноменів, а й на шанобливе ставлення до релігії в цілому. Висновки Релігія в житті людини займає значне місце. Вона формує його світогляд, пояснює зі своєї точки зору всі явища, що відбуваються навколо неї. Релігія здатна, на відміну від інших світоглядних утворень, пояснювати все, що є у Всесвіті, показуючи певні зв’язки між реальним і надприроднім, потойбічним. Релігія формує духовність людини, вона зобов’язує його до певного образу життя, вимагає високих морально-етичних якостей, які є практично однаковими майже в усіх релігіях світу. Під впливом релігійних переконань індивід скоює відповідні вчинки, які, часом вимагають від нього значних фізичних і моральних зусиль і навіть самопожертви. Не зважаючи на це людина знаходить заспокоєння в релігії. Сутність людського індивіда завжди вимагає наявності певної підтримки, хоч би вона була і ілюзорної. Досвід історичного розвитку підтверджує, що таку підтримку людина завжди находила і продовжує знаходити. Релігія є універсальним духовним явищем в житті суспільства, що об'єднує за допомогою догматів, моральних і духовних цінностей певні верстви населення у ієрархічно побудовані церковні організації, протиставляє за чітко визначеними конфесійними ознаками різні угруповання віруючих і в контексті сучасних соціальних реформ може сприяти консолідації різних громад віруючих у їхній боротьбі проти негативних соціальних відхилень і явищ, виконувати інші функції.

Cитуаційний менеджмент

1. Відмінності між системним і ситуаційним підходами в управлінні. 3 2. Ситуації у сфері менеджменту. 7 3. Проведіть ситуаційний аналіз ринків, на яких діє фірма, за такими ознаками: основні сегменти ринку, місткість кожного ринку, кон'юнктура кожного ринку. 17 Література 23

Предмет конфліктології. Зв'язок конфліктології з іншими науками

Вступ 3 1. Предмет конфліктології. 4 2. Зв'язок конфліктології з іншими науками 9 Висновки 13 Література 14 Вступ Період, який ми нині переживаємо, супроводжується конфліктними ситуаціями. Викликані вони соціальними недугами, які охопили економіку, політику, культуру, мораль. У суспільстві змінюються ціннісні орієнтації, комунікативні структури, утверджується ідеологічний плюралізм та ін. Усі ці зміни позначаються на системі людських відносин досить складно й проблемно. Практика показує, що конфлікти існували завжди, з моменту появи людини і початку її взаємостосунків з навколишнім світом. Проте конфліктологія як наука виникла порівняно недавно – в другій половині ХХ ст. Формуючи філософію нового світосприйняття, ми створюємо умови кожному індивідові для самореалізації у проблемному, але небезконфліктному житті. Так історично розвивалося суспільство, такі наші реалії сьогодні, так завжди розвиватиметься суспільний процес, у якому людина постає творцем, а творчість завжди супроводжується проблемами, пошуком, конфліктами. В таких умовах практична цінність конфліктології як області знань, котра допомагає нам уникати, попереджувати та нейтралізувати конфлікти, незмірно зростає. Висновки Конфліктологія – відносно нова і специфічна область наукових знань, вивчаюча теорію і практику попередження і розв’язання конфліктів. Одночасно конфліктологія є прикладною науковою дисципліною і разом з тим – областю професійної діяльності, яка вимагає спеціальних знань, умінь і навиків по врегулюванню конфліктів і, відповідно, спеціальної підготовки. Становлення конфліктології пов'язане з практикою управління суспільними та груповими відносинами. Загальноприйнятого визначення конфліктології ще немає. Одні бачать в ній самостійну область наукових знань, котра виникла на стику філософії, соціології, психології і навіть психіатрії, інші ж вважають її комплексною науковою дисципліною, об'єднуючою в єдину систему не зв'язані між собою дослідження конфлікту, які ведуться в рамках військових наук, мистецтвознавства, історії, математики, педагогіки, політології, правознавства, психології, соціології, філософії і деяких інших наук (психіатрії, економіки). Предметом конфліктології як інтеграційної області наукових знань є загальні закономірності виникнення, розвитку і розв’язання конфліктів, а також основні принципи, способи і прийоми діяльності по відношенню до конфлікту, тобто управління конфліктом.

МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У ГРОМАДІ

ВСТУП 3 1. ГРОМАДА ЯК ОБ’ЄКТ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 4 2. СОЦІАЛЬНА РОБОТА В ГРОМАДІ, ЇЇ ФОРМИ І МЕТОДИ 7 3. НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В ГРОМАДІ 12 ВИСНОВКИ 14 ЛІТЕРАТУРА 15 ВСТУП Необхідність соціальної роботи в Україні спричинена масштабними змінами у нашому суспільстві, пов’язаними із соціальною кризою та, як наслідок цього, появою вразливих груп населення, які потребували професійної допомоги та підтримки – і не лише матеріальної. Соціально-економічна криза супроводжувалась ідейною: руйнувались ідеологічні принципи та догми, звичні для суспільства, відбувалася втрата почуття внутрішньої визначеності та стабільності. Внаслідок прогресуючої диференціації населення України за майновим та соціальним критеріями постійно зростає така її соціальна група як малозахищені. Це вимагає існування у нашій державі, яка прагне до втілення принципів соціальної справедливості, професійних працівників спеціальної служби, яка має своєю метою підвищення рівня функціонування індивідів, їх безпеки і соціальної підтримки, тим самим сприяючи задоволенню найсуттєвіших потреб людини. Такими професіоналами є менеджери соціальної роботи, соціальні працівники, соціальні педагоги, підготовкою яких вже розпочали займатися багато вищих навчальних закладів. Їх діяльність і досвід ще залишають бажати кращого. Багато в чому доводиться озиратися на західні країни, де така робота ведеться досить тривалий час. Потребують вдосконалення методи, форми соціальної роботи, які в наш час активно досліджуються і вдосконалюються стосовно умов України як раз працівниками соціальної сфери. Одним із важливіших методів соціальної роботи є робота у громаді. Він в порівняно з іншими методами: груповим, індивідуальним – є найбільш невизначеним та проблематичним. ВИСНОВКИ Таким чином, соціальна робота в громаді є найважливішим напрямком соціальної роботи в Україні. В громаді переплітаються інтереси як групові так і індивідуальні. Необхідно враховувати потреби як громади в цілому, так і її окремих елементів – груп, сімей, окремих особистостей, кожна з яких може мати дуже специфічні запроси і інтереси. Соціальна робота в громаді набуває все більшого значення в умовах поширення демократичних процесів в країні, коли частину функцій держави, особливо в соціальному плані, частково перекладають на себе неурядові, громадські організації. Сьогодні ясно, що мало просто людину забезпечити їжею та одягом – незадоволення її духовних, соціальних потреб також може привести до кризи та деградації особистості. Разом з тим виявляється, що соціальна робота в громаді в умовах сучасної України має певні труднощі та перешкоди, що пов’язані, в першу чергу, з новизною такого явища як робота в громаді, а по друге, недосконалою нормативно-правовою базою. Невеликі напрацювання та досягнення в цієї області спонукають на пошук більш ефективних шляхів для покращення стилю, форм і методів роботи. Метою соціальної роботи в громаді повинен стати розвиток і відновлення взаємовигідних стосунків між індивідом та суспільством для покращення якості життя кожного його члена. Така діяльність необхідна для задоволення потреб окремої людини та включення її у активне життя не тільки громади, а й суспільства.

Психологічні бар’єри в спілкуванні та способи їх подолання

Вступ 3 1. Психологічні бар'єри спілкування 4 2. Бар’єри комунікації та шляхи їх подолання. 12 Висновки 18 Література 19 Вступ Як відомо, спілкування є надзвичайно складним феноменом у житті індивіда й людства в цілому, воно охоплює велику кількість взаємозв'язків, міжособистісних стосунків, здійснюється в різних формах і за допомогою різних засобів, які є невід'ємним чинником культури й постійно вдосконалюються та збагачуються. Однак, в процесі спілкування між конкретними людьми дуже часто відбувається непорозуміння, через що виникають образи, конфлікти та інші негативні явища міжособистісної взаємодії. Для пояснення таких моментів у науковий обіг введено поняття „бар’єри спілкування” – тобто ті причини, які не дозволяють проведенню нормального спілкування. Коріння таких бар’єрів завжди полягають у психологічній сфері індивіда. Навіть соціально-економічні та соціально-політичні розбіжності між людьми, які також призводять до певних бар’єрів в спілкуванні, залежать від того, як сама людина оцінює ці розбіжності, реагує на них та відтворює в процесі спілкування та поведінки. Тому дослідження саме психологічних умов бар’єрів спілкування дозволяє найбільш повно осмислити непорозуміння між людьми, що виникають в ході їхньої взаємодії. В даній роботі будуть розглянуті не тільки питання сутності та причин психологічних бар’єрів спілкування, а й способи їх подолання, шляхи покращення процесу проведення діалогу. Висновки Бар'єри спілкування – це психологічні стани, в яких людина відчуває неадекватну пасивність, що перешкоджає спілкуванню. Вони можуть виникати як у зв’язку з емоційним самопочуттям тих, хто спілкується, а також у зв’язку з нерозумінням смислу висловлювань. У реальному спілкуванні бар'єри присутні у виді незалежних механізмів, що дані людині для захисту, але їхня дійсна природа людині не відома. Бар’єри спілкування можна підрозділити на бар’єри моральні, емоціональні та психологічні. Вони пов'язані з упередженістю та помилковою мотивацією людини. Психологічні бар’єри значним чином залежать від психологічних особливостей сприйняття людини людиною. Комунікативні бар’єри, в світлі концепції „єдності трьох сторін спілкування”, можна розглядати як вид психологічних бар’єрів спілкування, до яких в такому разі увійдуть також перцептивні та інтерактивні бар’єри. Однак, говорячи про психологічні бар’єри спілкування, як правило, завжди розуміють в основному тільки комунікативні бар’єри, тому що завдяки ним характеризується майже уся когнітивна сфера особистості, а значить і найголовніші риси людини: пам’ять, увага, сприйняття, мислення.. Комунікативна сторона спілкування тісно пов’язана з обміном інформацією, проте не може бути вичерпно розкрита з точки зору інформаційної теорії. Спілкування – це не тільки прийом та передача інформації, а й стосунки принаймні двох осіб, де кожна є активним суб’єктом взаємодії. Від волі та бажання кожного партнера залежить можливість застосування способів підвищення комунікації та подолання відповідних бар’єрів. І хоча ці способи не можуть подолати всіх психологічних бар’єрів, в більшості випадків вони значно підвищують ефективність спілкування.

Принцип свободи людини в Конституції України

Вступ 3 1. Система основних прав і свобод людини і громадянина 5 2. Відтворення гарантій прав і свобод людини та громадянина в Україні 13 3. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини як головний обов'язок держави. 19 Висновки 26 Список використаної літератури 28