институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Мої враження від прочитання роману П Куліша Чорна рада

Предмет: Укр.лит
Вид работы: Сочинение

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Проблематика роману Пантелемона Куліша «Чорна рада»

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. «ХУДОЖНЯ КАРТИНА СВІТУ» У РОМАНІ П.КУЛІША «ЧОРНА РАДА» 6 1.1. ПОНЯТТЯ «ХУДОЖНЯ КАРТИНА СВІТУ»: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ. 6 1.2. Методологія аналізу „художньої картини світу” в літературознавстві 14 1.2. Специфіка створення «художньої картини світу» у романі П.Куліша «Чорна рада» 20 РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ РОМАНУ П.КУЛІША «ЧОРНА РАДА» 23 2.1. Висвітлення проблеми національної історії в романі 23 2.2. Особливості відбиття проблеми національної ідеї в «Чорній раді» 28 2.3. Проблема моральних ідеалів героїв та її відбиття у романі. 40 ВИСНОВКИ 43 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 46 Мета дослідження полягає у здійсненні комплексного аналізу проблематики аспекту роману П.Куліша «Чорна Рада». Поставлена мета обумовила вирішення ряду взаємопов'язаних завдань: • специфікувати основні складові картини світу П.Куліша у контексті його історіософського світобачення; • з'ясувати концептуальний підхід П.Куліша до проблеми "національного" як до першооснови національної ідеї; • проаналізувати особливості осмислення проблем національної історії у романі «Чорна рада»; • специфікувати суспільно-побутову проблематику, що висвітлено у романі «Чорна рада». • обґрунтувати суспільно-історичне значення культурологічних поглядів П.Куліша з позицій сучасної науки як підсумок дослідження. Об'єкт дослідження – текст роману «Чорна рада» П.Куліша Предмет дослідження – особливості проблематики означеного твору. Хронологічні межі дослідження обумовлені специфікою дослідження твору і охоплюють життєвий шлях та діяльність П.Куліша у 1846-1856 рр. Методи дослідження. Відповідно до поставлених завдань у дослідженні використано: аналіз і синтез, зіставлення і узагальнення здобутих даних, отриманих у процесі вивчення філософської, історичної, культурологічної, літературознавчої, мовознавчої літератури та наукових видань з допоміжних та суміжних галузей науки. Принцип історизму, використаний у роботі, допоміг у розкритті і таких важливих проблем, як умови і чинники, що вплинули на проблематику роману, його роль і місце в українському національно-визвольному русі ХІХ ст., аналізі загальнокультурних та суспільних процесів зазначеної доби. Порівняльно-історичний, описовий, проблемний, логічний й систематичний методи дозволили визначити зміст культурологічних концепцій, охарактеризувати складові картини світу П.Куліша в еволюції його історіософського світобачення. Науково-біографічний та порівняльний методи уможливили цілісний аналіз історичних подій і дозволили окреслити ідейно-духовні засади культурницької діяльності П.Куліша та еволюції його історіософського світобачення. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в ній практично вперше здійснено комплексний аналіз проблематики роману П.Куліша «Чорна рада» у контексті розвитку української національної літератури ХІХ століття та обґрунтовано суспільно-історичне значення проблем, висвітлених у романі. Практичне значення студії полягає у тому, що її матеріали і результати можуть бути використані для здійснення подальших досліджень з історії вітчизняної літератури та культури, відкриває нові шляхи для інтерпретування творів та біографічних даних П.Куліша і його ролі у розвитку української культури.

Етапи роботи над історичним твором

Зміст 2 Вступ 3 Теоретична частина 5 Історичний твір та історичний образ-персонаж 5 Практична частина. Твір Пантелеймона Куліша “Чорна Рада”. 9 План-конспект уроку №1 9 План-конспект уроку №2 16 План-конспект уроку №3 27 Висновки 31 Список використаної літератури 32

Жанр комедії у творчості М.Куліша

Вступ 3 Розділ І. Микола Куліш – видатний драматург та майстер комедії 5 1.1 Розвиток жанру комедії в Україні 5 1.2 Життєвий шлях Миколи Куліша 7 1.3 Значення комедії у творчості М.Куліша 9 Розділ ІІ. Розвиток комедії. Творчість Куліша 11 2.1 „Отак загинув Гуска” 11 2.2 Трагікомедія М.Куліша – “Народний Малахій” 13 Розділ ІІІ. Жанрові особливості комедій 15 3.1 “Мина Мазайло” – найвидатніша комедія драматурга 15 3.2 Інтермедія “Хулій Хурина” 19 Висновки 22 Література 24

Чорна рада у Ніжині (1663 р.) Жовтнева революція в Петрограді і динаміка політичних змін в Україні

Зміст 1. Чорна рада у Ніжині (1663 р.) 3 2. Жовтнева революція в Петрограді і динаміка політичних змін в Україні 4 3. Україна напередодні Другої світової війни 7 Список літератури 14

Чорна рада у Ніжині (1663 р.) Жовтнева революція в Петрограді і динаміка політичних змін в Україні

Зміст 1. Чорна рада у Ніжині (1663 р.) 3 2. Жовтнева революція в Петрограді і динаміка політичних змін в Україні 4 3. Україна напередодні Другої світової війни 7 Список літератури 14

Вивчення пригодницького роману в школі

ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИГОДНИЦЬКОГО РОМАНУ В ЛІТЕРАТУРІ 5 1.1 Становлення пригодницького роману як літературного жанру 5 1.2 Розвиток жанру пригодницького роману в українській літературі 9 РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ Й АНАЛІЗУ ПРИГОДНИЦЬКОГО РОМАНУ В ШКОЛІ 13 2.1 Шляхи, форми та методичні засади аналізу пригодницького роману на уроках літератури 13 2.2 Задачі та цілі вивчення пригодницького роману 16 2.3 Методика вивчення пригодницького роману на уроках літератури 20 РОЗДІЛ ІІІ. РОЗДІЛ ІІ. ЖАНР ПРИГОДНИЦЬКОГО РОМАНУ В ТВОРЧОСТІ ЖЮЛЯ ВЕРНА 25 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

Місце пригодницького роману в творчості Ж.Верна

ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ В ЛІТЕРАТУРІ 6 1.1 Теорія роману 6 1.2 Специфічні форми роману 10 1.3 Історія зародження та розвитку жанру пригодницького роману 19 1.4 Типологія жанру пригодницького роману 23 РОЗДІЛ ІІ. ЖАНР ПРИГОДНИЦЬКОГО РОМАНУ В ТВОРЧОСТІ ЖЮЛЯ ВЕРНА 36 2.1 Біографія та творчість Жюля Верна 36 2.2 Проблематика пригодницьких творів Жюля Верна 40 2.3 Пророцтва у пригодницьких романах Жуль Верна 44 ВИСНОВКИ 49 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 52

Шляхи розвитку історичного роману

1. Зародження жанру історичного роману на початку ХІХ сторіччя 3 2. Вальтер Скот – основоположник історичного роману 5 3. Історичний роман В. Гюго 10 4. Особливості історичних романів А. Дюма 14 Література 17

Наукові та суспільно-політичні погляди Пантелеймона Куліша

План Вступ 1. Микола Куліш та його зв’язок з театром “Березіль” 2. Громадська і політична діяльність Миколи Куліша у 1917 – 1920 роках 3. Висновки Список використаної літератури

Жанрова специфіка роману Ю. Андруховича “Перверзія”

План I. Вступ II. Жанрова специфіка роману Ю. Андруховича “Перверзія”. 1. Роман як основний епічний жанр літератури. Його жанрові особливості. 2. Ю. Андрухович – яскравий представник сучасної прози. 3. “Перверзія” – зразок сучасного українського роману. III. Висновки IV. Література

Актуальність роману Фредеріка Стендаля "Червоне і чорне" сьогодні. Жульєн Сорель - герой нашого часу?!

Зміст Вступ 2 Розділ 1. Традиції і новаторство Стендаля в літературі 5 1.1. Декілька слів про автора роману "Червоне і Чорне" - Ф.Стендаля 5 1.2. Соціально-психологічний роман "Червоне і Чорне" 6 1.3. Традиційні образи героїв у "Червоному і чорному" 9 1.4. Типологічний ряд образів в романі "Червоне і чорне" 11 Розділ 2. Актуальність створення "Червоного і чорного" у творчості Стендаля та в історії французької літератури 13 2.1. Історія твору 13 2.2. Атмосфера і реальність роману. Символічне значення 15 Розділ 3. Потенціал традиційності в образі Жульєна Сореля. Наполеонівський дух роману 18 Висновки 25 Список використаної літератури 28

Чорна металургія - основа машинобудування

Зміст Вступ 3 1. Чорна металургія - основа машинобудування 4 2. Ринок чорних металів 5 3. Шляхи розвитку чорної металургії та товарного ринку чорних металів 16 Висновок 18 Використана література 19

Чорна металургія - основа машинобудування

Зміст Вступ 3 1. Чорна металургія - основа машинобудування 4 2. Ринок чорних металів 5 3. Шляхи розвитку чорної металургії та товарного ринку чорних металів 16 Висновок 18 Використана література 19

Стилістичний аналіз тексту «Лист Миколи Куліша до Аркадія Любченка»

Зміст 1. Лист Миколи Куліша до Аркадія Любченка 2 2. Стилістичний аналіз тексту 4 Використана література 7

Відображення революції в романі Ю. Яновського "Вершники"

1. Ю. Яновський - яскравий представник неоромантичної течії в українській літературі. 2. Жанрова своєрідність роману "Вершники". 3. Народні традиції і новаторство Ю. Яновського. 4. Неповторність образів роману "Вершники". 5. Ю. Яновський - блискучий майстер словесного правопису. 6. Література.