институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Якби Соломія не загинула то

Предмет: українська література
Вид работы: твір-роздум

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Управління поведінкою персоналу (стресами, конфліктами)

ВСТУП 3-4 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 1.1. Трудовий колектив та поведінка людей у ньому 5-9 1.2. Управління конфліктами та стресами 9-14 2. КОНФЛІКТИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ 2.1. Види внутрішньоорганізаційних конфліктів 15-16 2.2. Конфлікт. Структура конфлікту 16-20 2.3. Розв’язання конфліктів 20-23 3. РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТУ В ТУРИСТИЧНІЙ ФІРМІ “СОЛОМІЯ” 3.1. Опис конфліктної ситуації 24-25 3.2. Аналіз розв’язання конфліктної ситуації у туристичній фірмі “Соломія” 25-27 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 29-30

Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником

Твір-мініатюра на тему Якби я був чарівником

Використання кривих байдужості

14. Використання кривих байдужості Крива байдужості - це лінія рівної корисності, всі точки якої показують множину наборів комбінацій двох благ, що забезпечують один і той же рівень корисності. Кожна крива відображає окремий рівень корисності. Крива байдужості представляє функцію, яка є окремим випадком кардиналістської функції корисності, що має тільки дві змінних. Математично - це лінія рівня функції корисності. Лінією рівня функції корисності називається сукупність значень аргументів, для яких функція постійна: TU = U(X, Y); U(X, Y) = const. (1) Побудуємо криву байдужості за допомогою тривимірного графіка (рис. 1). Рис 1. Побудова кривої байдужості На осях х та у відкладемо кількості товарів X і Y, на осі z - сукупну корисність цих двох благ. Якби споживач мав лише одне благо X, то сукупна корисність від його споживання зростала б по кривій 0D , якби споживач купував лише благо Y, то сукупна корисність зростала б по кривій ОС. Припустимо, що для кількості блага X, рівній 0G , його корисність становитиме величину DG . Така сама величина корисності для блага Y дорівнює CF для кількості OF, отже, DG = CF. Оскільки величина

Якби дисципліну державного регулювання економіки викладала я, що я вважаю потрібне, не потрібне з моєї точки зору

Список літератури 1. Современная экономика / Под ред. Мамедова О.Ю. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 2. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – М.: ИНФРА-М, 2003. 3. Козырев В.М. Основы современной экономики. – М.: Издательство «Финансы и статистика», 1998. 4. Современная экономика / Под ред. Мамедова О.Ю. – Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 1996. 5. Тарасевич Л.С., Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. Учебник / Под ред. Тарасевича Л.С. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999.

Фінансовий менеджмент

1. Механізм злиття та поглинання як спосіб розвитку компаній 3 2. Сучасна портфельна теорія 10 3. Практичне завдання 14 Розрахуйте рівень прибутку за акціями, що входять до портфеля цінних паперів банку на продаж, виходячи з таких даних Показники Акції товариства «Світанок» «Аура» Темп» Ціна придбаних акцій, грн 10,2 5,4 4,8 Ціна продажу акцій, грн 12,4 5,9 4,6 Сума виплаченого дивіденду, грн 0 1,9 0,7 Термін, протягом якого акція знаходилась у портфелі банку, міс. 2 8 11 Визначіть суму прибутку банку від володіння пакетами акцій протягом зазначеного періоду, якщо акції товариства “Світанок” були придбані на суму 10200 грн., товариства “Аура”- на 8100 грн., товариства “Темп”- на 12000 грн. 4. Практичне завдання 15 Ви – менеджер відділу капітальних вкладень. Вам запропонували розглянути інвестиційний проект ($60000), життєвий цикл якого складає 7 років, та очікується отримати наступні грошові потоки після податків: Рік $ 1 10000 2 15000 3 15000 4 20000 5 15000 6 10000 7 5000 та розрахувати наступні показники: а) Розрахуйте чисту теперішню вартість, якщо ставка дисконтування дорівнює 10%, 16%. б) Визначте внутрішню норму окупності запропонованого проекту. в) Якби грошові потоки були б однаковими і дорівнювали $ 13 000 в рік, якою б була чиста теперішня вартість при ставці дисконтування 10 %? г) Якої величини грошові потоки необхідні, щоб ставка доходності дорівнювала 16%? д) Як змінилися б відповіді на питання а), б), якби в кінці року 7 відбулося вивільнення капіталу в сумі $ 10 000? є) Як змінилася б відповідь на питання г), якби в кінці 7 року відбулося б вивільнення капіталу в сумі $ 10 000? 5. Практичне завдання 21 Середньоквадратичне відхилення грошового потоку грошових коштів в компанії JAV дорівнює $100. Трансакційні витрати на переведення грошей в комерційні (річний дохід 9,5 %) та навпаки дорівнює $15. Фінансовий менеджер компанії встановлює плановий касовий залишок у відповідності з моделлю Міллера – Орра. Мінімальний касовий залишок (нижня межа) встановлена на рівні $ 200000. Розрахуйте: а) планову величину касового залишку; б) верхню та нижню межу коливань касового залишку; в) очікувану середню величину касового залишку. 6. Практичне завдання 23 Складіть бюджет грошових коштів на 2008 рік, із врахуванням наступних квартальних надходжень виручки від реалізації готової продукції: І кварт. ІІ кварт. ІІІ кварт IV кварт Запланований обсяг виручки від реалізації, грн. 20 500 20 800 30 000 30 500 Дебіторська заборгованість на 01.01.2008 р. становить 7 000 грн. Підприємство має 45 – денний середній термін отримання дебіторської заборгованості. Запланований обсяг реалізації на 01.01.2009р. становить 30700 грн. Список використаної літератури 25

Психологія управління

Теоретичні питання. 2 1. Психологія розв‘язання управлінських задач. 2 2. Механізми розвитку групи. 7 Тестові завдання 10 Сьогодні є такі зміни в обов‘язках керівників: 2. Вірно чи невірно? 3. Заповнити прогалини: 4. Вірно чи невірно? Практичне завдання 13 Кожний менеджер зацікавлений у підвищенні продуктивності праці та інвестиціях. Можливості працівників, їх задоволення працею, керівником, стосунками - це теж інвестиції. Виявити рівень задоволення працею людей - це складно. Більшість менеджерів слідкують не за цим, а за успіхами в бізнесі. Якби ви були керівником фірми, завданням якого є виживання на ринку, то яку стратегію поведінки вибрали? Яким шляхом ви б зацікавили людей і які нетрадиційні форми взаємодії запропонували б? Література 17

Підприємницьке право 53

1. Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності 3 2. Державна підтримка малого підприємства 7 3. Задача 13 Працюючи директором приватного підприємства, Петрина підготував пакет документів про фінансово-господарську діяльність очолюваної ним фірми, що були необхідні для отримання банківського кредиту. Складені бухгалтерський баланс та звіт про фінансові результати містили завідома неправдиві відомості, що приховували збитковість підприємства. На підставі сфальсифікованих документів підприємство отримало кредит у сумі 85 тис. грн. для придбання бензину. Насправді кредитні кошти було використано для погашення дебіторської заборгованості, що не передбачалося кредитним договором. 1. Чи є в діях Петрини ознаки злочину? Якщо є - то якого? 2. Чи змінилася б ситуація, якби використання кредитного договору було забезпечено заставою приміщення вартістю 100 тис. грн.? Використана література 16

Контрольна з митного регулювання

Сутність та умови застосування митних режимів. 2 Задача 1. 8 Визначити всі необхідні платежі та чистий прибуток підприємця від здійснення зовнішньоторговельної операції. Ціна товару з заводу - 150000 дол. США, вартість транспортування - 7000 дол. США, страхування - 6500 дол. США. Курс на день здійснення угоди USD/UAH - 5,35... Задача 2. 9 Світова ціна на олію становить 550 дол. США за 1 т. Мито на імпорт олії у Франції — 17 %. Якби імпорт олії не обкладався тарифом, її. річне виробництво у Франції становило б 6 млн. т, споживання — 9,5 млн. т. Після обкладання імпорту митом внутрішнє виробництво олії збільшилося до 7,4 млн. т, споживання скоротилося до 877 млн. т. Розрахуйте і зобразіть графічно:... Задача 3. 10 Ставка імпортного тарифу на товар X становить 11 %, а на комплектуючі 5 %. Розрахуйте ефективний рівень митного захисту і визначить, про що свідчить отриманий результат, якщо:... Список використаної літератури. 11

Мікроекономика контрольна

Зміст 1. Оптимальний план виробництва фірми на ринку монополістичної конкуренції 3 2. Оптимум споживача: економічна, графічна, аналітична інтерпpетація. 7 Задача 17 Відомий співак тільки що закінчив запис нового компакт-диску. Відділ маркетингу звукозаписуючої компанії оцінила попит на нього таким чином: Ціна (в грошових од.) Кількість компакт-дисків 24 10000 22 20000 20 30000 18 40000 16 50000 14 60000 Постійні витрат незначні, середні валові втрат склали 5 од. за диск. а). Визначити валовий доход для всіх приведених в таблиці обсягів випуску. Який граничний доход від кожних 10 тис. додатково проданих компакт-дисків? б). Яка кількість компакт-дисків максимізує прибуток? При якій ціні? Яка величина прибутку? в) Якби яв були менеджером співака, який гонорар ви йому поразили б просити у звукозаписуючої компаній Чому? Використана література. 18

Контрольна робота з економіки підприємств

Зміст 2 1. Банкрутство підприємств. Реструктуризація та санація. 4 2. Методи ціноутворення на підприємстві. 12 3. Основні напрями державного регулювання економічної діяльності підприємств. 16 Задача 1 20 Протягом місяця згідно з графіком робітник IV розряду відпрацював 184 год. і фактично виготовив 420 деталей. Норма часу на виготовлення однієї деталі ЗО хв. Годинна тарифна ставка робітника першого розряду 1,3 грн., тарифний коефіцієнт IV розряду -- 1,8. За виконання місячного завдання робітникові нараховується премія в розмірі 20 % тарифного заробітку, а також 1,5 % за кожний відсоток перевиконання плану. Обчислити місячний заробіток, нарахований робітникові IV розряду за відрядно-преміальною формою оплати праці . Задача 2 20 Первісна вартість верстату 50 тис. грн. Згодом його виведено з експлуатації і реалізовано як металобрухт за 1 тис. грн. Річна норма амортизації - - 15 %. Якою була б норма амортизації , якби строк служби верстата був подовжений на 2 роки? Амортизація проводилася прямолінійним методом. Література 22

Контрольна митне регулювання

Державна митна служба України: функції, структура, нормативно-правові основи діяльності 3 Задача 1 6 Світова ціна на цукор – 250 дол.-т. Внутрішнє виробництво цукру в Болгарії – 2 млн. т., споживання – 3 млн. т. При введенні імпортного тарифу у розмірі 20% виробництво цукру в Болгарії зросло до 2.4 млн. т., а споживання скоротилося до 2.8 млн. т. Розрахуйте і зобразіть графічно: 6 а) втрати німецьких споживачів загалом, якби тариф було скасовано; 6 б) виграш німецьких виробників цукру від скасування тарифу; 6 в) виграш бюджету від введення тарифу; 6 г) вплив введення тарифу на економічний стан країни в цілому. 6 Задача 2 7 Ставка імпортного тарифу на телевізори становить 44%, на електронно-променеві трубки для телевізорів – 22%. Розрахуйте ефективний рівень митного захисту і визначить, про що свідчить отриманий результат, якщо: 7 а) вартість трубки становить 33%; 7 б) 55%; 7 в) 75% вартості телевізора. 7 Задача 3 8 Визначити всі необхідні платежі та чистий прибуток підприємця від здійснення зовнішньоторговельної операції. Ціна товару з заводу – 33000 євро, вартість транспортування – 7000 євро, страхування – 1500 євро. Курс на день здійснення угоди EUR-UAN – 6,5. 8 Список літератури 9

Міжнародна економіка

Зміст Завдання 1. Форми міжнародного бізнесу в Україні Завдання 2. Ви є радником в уряді малої країни, яка виробляє промислові товари, використовуючи капіталомісткі фактори виробництва, і сільгосппродукцію, використовуючи працемісткі фактори виробництва. Значна частка сільгосппродукції експортується. Уряд мас намір стимулювати виробництво промислових товарів і збільшити митні тарифи. Яка ваша думка? Завдання 3. У якій з країн і чому буде більша схильність до поточного споживання, і в якій до майбутнього споживання: а) Туркменистані, де значні запаси газу, які не потребують значних інвестицій для їх розробки? б) Японії, яка випереджає інші країни по темпах розвитку новітніх технологій? в) Естонії, яка активно проводить економічні реформи і швидко перейшла до ринку? Завдання 4. Світова ціна на цукор з країн Карибського басейну становить 250 дол. за т. Мито на імпорт цукру в Казахстан – 20%. Якби імпорт цукру не обкладався тарифом, його річне виробництво в Казахстані становило б 2 млн. т., споживання - 3 млн.т. імпорт - 1 млн. т. Після обкладення імпорту митом внутрішнє виробництво цукру зросло до 2,4 млн.т., споживання зменшилось до 2,8 млн.т., імпорт скоротився до 0,4 млн.т. Казахстан по споживанню цукру – мала країна. Розрахуйте: виграш споживачів країни у цілому, якщо мито буде скасовано; втрати казахстанських виробників цукру від скасування мита.

Форми міжнародного бізнесу в Україні

Завдання 1. Форми міжнародного бізнесу в Україні Завдання 2. Ви є радником в уряді малої країни, яка виробляє промислові товари, використовуючи капіталомісткі фактори виробництва, і сільгосппродукцію, використовуючи працемісткі фактори виробництва. Значна частка сільгосппродукції експортується. Уряд мас намір стимулювати виробництво промислових товарів і збільшити митні тарифи. Яка ваша думка? Завдання 3. У якій з країн і чому буде більша схильність до поточного споживання, і в якій до майбутнього споживання: а) Туркменистані, де значні запаси газу, які не потребують значних інвестицій для їх розробки? б) Японії, яка випереджає інші країни по темпах розвитку новітніх технологій? в) Естонії, яка активно проводить економічні реформи і швидко перейшла до ринку? Завдання 4. Світова ціна на цукор з країн Карибського басейну становить 250 дол. за т. Мито на імпорт цукру в Казахстан – 20%. Якби імпорт цукру не обкладався тарифом, його річне виробництво в Казахстані становило б 2 млн. т., споживання - 3 млн.т. імпорт - 1 млн. т. Після обкладення імпорту митом внутрішнє виробництво цукру зросло до 2,4 млн.т., споживання зменшилось до 2,8 млн.т., імпорт скоротився до 0,4 млн.т. Казахстан по споживанню цукру – мала країна. Розрахуйте: виграш споживачів країни у цілому, якщо мито буде скасовано; втрати казахстанських виробників цукру від скасування мита.