институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

Тема: Мікроекономіка практична робота

Каталог пособий и учебных материалов | Микроэкономика | Контрольная | Страниц: 11 | Год: 2009 | Размер: 33 кб. | Стоимость: 90 грн. | Смотреть | Купить

Мікроекономіка практична робота

Блок 1 3
Об'єктом мікроекономічного аналізу виступає підприємство, що виробляє певний продукт (блок 1) та здійснює ринкову діяльність (блок 2, 3).
Сукупні постійні втрати (FC) підприємства складають 30 гривень. Сукупні змінні витрати (VC) визначаються рівнянням VC = Q3- 8*Q2+ 20* Q, де Q - обсяг виробленої продукції.
Блок 1
1. (2 бал) Обчислити значення витрат (ТС, АТС, AVC, AFC, MC) для Q, що змінюється від 0 до 10. Результати представити в табличній формі, значення витрат округлити до цілих.
2. (2 бал) Проілюструвати динаміку витрат графічно (АТС, AVC, AFC, MC). Позначити характерні фази, проаналізувати зміни в динаміці витрат.

Блок 2 5
3. За умови, що підприємство діє на ринку досконалої конкуренції в короткостроковому періоді, дати характеристику успішності його діяльності за оптимального обсягу продажу продукції, якщо на ринку склалася ціна 9 грн.; 45 грн. (дві ситуації). Відповідь обґрунтувати розрахунками прибутку (збитків).
Блок 3 7
4. За умови, що підприємство стає монополістом на ринку, побудувати графічно його модель: використовуючи дані щодо його витрат, виконати побудову ліній витрат (АТС, AVC, MC) та лінії попиту на продукцію підприємства, що визначається рівнянням QD = 7 - 0,1*Р. Визначити за допомогою розрахунків і проілюструвати графічно оптимальний обсяг продажу продукції монополіста, його прибуток (збитки), прокоментувати отримані результати.
5. Дати змістовну порівняльну характеристику можливості оптимізації ринкових рішень та ефективності підприємства за умов досконалої конкуренції та монополії.

Список використаної літератури 11

Cмотрите также:
Контрольна робота менеджмент (практична робота)

Зміст Вступна частина. 3 Внутрішні змінні організації. 3 Зовнішнє середовище організації. 5 Організаційна структура управління. 12 Аналіз планування. 14 Керування контролюванням. 15 Мотивація роботи працівників. 17 Комунікаційні процеси. 18 Література. 32 Робота практична на прикладі ЗАТ «Завод Коксоремонт» - це підприємство з виробництва металевих конструкцій для коксохімічних заводов

Статистичні методи управління якістю продукції

Зміст 1 Практична робота № 1. Оцінка рівня якості продукції…………..… 3 2 Практична робота № 2. Статистичні методи управління якістю продукції…………………………………………………….………… 10 3 Практична робота № 3. Оцінка рівня конкурентоспроможності продукції………………………………………………………………. 14 Перелік використаної літератури............................................................... 17

Имиджелогия

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1: АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВ ВИНИКНЕННЯ ІМІДЖ-ОБРАЗУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. 3 1.1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ІМІДЖУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. 3 1.2. ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ТА МЕХАНІЗМИ ДІЇ ІМІДЖЕФОРМУЮЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ. 6 ВИСНОВКИ ЗА РОБОТУ 11 ПРАКТИЧНА РОБОТА №2: САМОМОНІТОРИНГ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ОСОБИСТІСНИЙ ІМІДЖ ЛЮДИНИ. 12 2.1. ВИЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ. 12 2.2. ВИЗНАЧЕННЯ ДОМІНУЮЧИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЗДІБНОСТІ ДО САМОРОЗВИТКУ. 14 2.3. ВИЗНАЧЕННЯ СТИЛЮ ВЗАЄМОВІДНОСИН З ОТОЧУЮЧИМИ. 16 2.4. ВИЗНАЧЕННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ. 17 ВИСНОВКИ ЗА МОНІТОРИНГ 18 ПРАКТИЧНА РОБОТА №3: ОСОБИСТЕ БАЧЕННЯ ІМІДЖЕВОЇ СИМВОЛІКИ. 19 МОДУЛЬНО-КОНТРОЛЬНА РОБОТА: КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ. 20 ЛІТЕРАТУРА 28 ДОДАТКИ 29

Оптимум споживача: економічна, графічна та аналітична інтерпретація

Список використаної літератури 1. Архієреєв С.І., Деркач М.М., Козуб Д.А., Максименко Я.А. Мікроекономіка: Навч. посіб. для студ. екон. спец. — Х.: НТУ "ХПІ", 2003. — 176 с. 2. Зянько В.В. Мікроекономіка: Навч. посібник для студ. екон. спец. / Вінницький держ. технічний ун-т. — Вінниця, 1998. — 211 с. 3. Карагодова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка: Навч. посібник. — К.: Четверта хвиля, 1997. — 204 с. 4. Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В.. Мікроекономіка: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 1999. — 208 с. 5. Орищак Я. Основи курсу "Макроекономіка": Лекції, семінарські заняття та завдання для самостійної роботи. — Т.: Підручники і посібники, 2001. — 120 с.

Контрольна робота мікроекономіка

1. Методологія мікроекономіки: теорія та моделі 4 2. Суть олігополії 8 Список використаних джерел 17

КОНТРОЛЬНА РОБОТА МІКРОЕКОНОМІКА

ЗМІСТ 1. Блага потреби, їх класифікація 3 2. Цінова еластичність пропозиції та фактори, що визначають їх 7 література 13

Контрольна робота мікроекономіка

Рівновага споживача (економічні та графічні інтерпретація). Яку інформацію несуть крива байдужості, бюджетна лінія 2 Література. 10

Контрольна робота _ мікроекономіка

ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Вплив зміни у доході на споживання. Криві Енгеля. 4 2. Виробництво суспільних благ 8 Задача 16 Висновки 21 Використана література 22

Предмет: Мікроекономіка. Вид роботи: Контрольна робота

1. Аналіз кривих байдужості та їх практичне застосування 2 2. Визначення монополістом ціни та обсягу виробництва 8 Задача 18 Список використаної літератури 19

Контрольна робота мікроекономіка

1. Віддача від масштабу виробництва і галузева структура економіки України 3 2. Особливості поведінки українського споживача на ринку перехідного періоду 8 Список використаних джерел 15